Về việc mời tham gia đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh TT-Huế tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

  

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 


Số:  4737/ UBND-XT

V/v mời tham gia đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh TT-Huế tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       Huế, ngày  27 tháng  10  năm  2010

                   

 

 

Kính gửi:           Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

Nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần thực hiện thành công Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của Hội nghị nhằm quảng bá và xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên sau: du lịch và dịch vụ; đầu tư vào khu đô thị mới, khu công nghiệp; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao; kinh doanh bất động sản .

Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm đại diện các Bộ ngành TW, các cơ quan ngoại giao, các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức tư vấn cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (đặc biệt là các doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh) và các tỉnh lân cận. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Văn bản số 4276/UBND-XT ngày 30/9/2010 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hỗ trợ Tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới và đã được Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị.

Thông tin về tổ chức Hội nghị như sau (có Chương trình dự kiến kèm theo):

Thời gian:          từ 8:00 – 12:00 ngày 26/11/2010 - thứ Sáu

Địa điểm:          Khách sạn Legend Hotel Sài Gòn

Số 2A - 4A đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Để góp phần hỗ trợ cho thành công của Hội nghị và củng cố thêm tình cảm kết nghĩa 03 địa phương: Hà Nội – Huế - Sài Gòn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng kính mời đại điện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp tham gia đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế sắp tới. Sự quan tâm, hỗ trợ và tham gia của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là nguồn động viên, khích lệ quý báu đối với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, chấp thuận và có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố tiếp tục hỗ trợ phía tỉnh Thừa Thiên Huế trong các công việc cần thiết liên quan đến tổ chức Hội nghị./.

 

                                                                                             

   Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Chủ tịch UBND Tp. HCM;

- Sở KH-ĐT Tp. HCM,

- Trung tâm XT TM& ĐT Tp. HCM;

- TT.TU;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Sở KH-ĐT TT-H;

- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, ĐN, XT.

                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                            CHỦ TỊCH

 

Đã ký - Nguyễn Văn Cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN

 

 

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thứ Sáu, ngày 26/11/2010

Khách sạn Legend Saigon, thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Thời gian

Hoạt động dự kiến

Đơn vị phụ trách

Ghi chú

8h00 – 8h30

Đăng ký đại biểu

Sở KHĐT & Sở Ngoại Vụ TT-Huế

 

8h30 – 8h40

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT TT-Huế

 

8h40 – 8h50

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư

 

 

8h50– 9h00

Phát biểu của lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh

 

9h00 – 9h15

Giới thiệu tóm tắt về tiềm năng, cơ hội và các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh TT-Huế

Lãnh đạo Sở KHĐT TT-Huế

 

CHIA HAI CHUYÊN ĐỀ ĐỂ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ:

CHUYÊN ĐỀ 1:       Du lịch – dịch vụ và bất động sản

9h15 – 9h25

Phát biểu của đại diện Nhà đầu tư nước ngoài về dự án du lịch

Tập đoàn Banyan Tree (Singapore)

 

9h25 – 9h40

Bài trình bày tóm tắt giới thiệu quy hoạch tổng thể du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế và một số dự án

Công ty tư vấn Akitek Tengarra (Singapore)

 

9h40 – 10h00

- Giới thiệu tóm tắt tổng quan Đề án xây dựng TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc TW;

- Giới thiệu các “khu đất vàng” tại TP. Huế; các dự án đầu tư khu ĐT mới (An Vân Dương, Chân Mây…);

Sở Xây dựng TT-Huế

 

10h00 - 10h15

Giải lao

Tham quan hình ảnh, mô hình, thông tin quảng bá ở hành lang

CHUYÊN ĐỀ 2:    Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp,

  khu kinh tế, khu công nghệ cao

10h15 – 10h25

Đầu tư hạ tầng khu CN ở Thừa Thiên Huế: thuận lợi và khó khăn

Sai Gon Invest Group

 

10h25 – 10h35

Giới thiệu đầu tư cơ sở hạ tầng các KCN, khu công nghệ cao

BQL các KCN tỉnh

 

10h35 – 11h30

Thảo luận

Chủ tịch đoàn

 

11h30 – 11h45

Ký thoả thuận đầu tư / Trao Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)

Sở KHĐT, các BQL: các KCN, KKT CM-LC, Khu ĐTM

 

11h45 – 12h00

Bế mạc

UBND Tỉnh TT-Huế

 

12h00 – 13h30

            Tiệc buffet tại Khách sạn

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về việc mời tham gia đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh TT-Huế tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ()
 Bản in]