Về việc đưa tin tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của Tỉnh tại TP. Hồ Chí Minh

  

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 


Số:  5039/ UBND-XT

V/v đưa tin tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của Tỉnh tại TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       Huế, ngày    11    tháng  11  năm  2010

                   

 

 

Kính gửi:          

- Báo Thừa Thiên Huế;

- Đài Phát thanh Truyền hình Huế;

- Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

 

 

Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/11/2010. Nhằm tăng cường quảng bá, đưa tin về Hội nghị, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đề nghị các Đài HTV, Đài TRT, báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin điện tử tỉnh có kế hoạch quảng bá, đưa tin về Hội nghị trên các phương tiện thông tin của đơn vị mình từ ngày 15 đến ngày 26/11/2010 (Có bản tin gửi kèm theo).

- Đài TRT, báo Thừa Thiên Huế bố trí phóng viên để tham gia đưa tin về Hội nghị và phục vụ chuyến làm việc của Lãnh đạo tỉnh tại thành phố Hồ Chí Minh. (Liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để biết thêm chi tiết)./.

 

 

   Nơi nhận:

- Như trên;

- CT UBND tỉnh;

- Các sở: KH-ĐT, TT-TT;

- Lãnh đạo VP;

- Lưu: VT, XT.

Tl. CHỦ TỊCH

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký-PCVP Mai Hùng Tuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ ĐĂNG BÁO, TRUYỀN HÌNH

 


Nhằm góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, trong đó phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2015; được sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010.

Mục tiêu của Hội nghị nhằm quảng bá và xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên sau: du lịch và dịch vụ; đầu tư vào khu đô thị mới, khu công nghiệp; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao; kinh doanh bất động sản (tập trung kêu gọi đầu tư vào các "khu đất vàng" trong TP. Huế từ việc chuyển đổi trụ sở các cơ quan nhà nước sang hoạt động kinh doanh).

Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm đại diện các Bộ ngành TW, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, các doanh nghiệp hàng đầu  trong và ngoài nước.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị:

Hội nghị bắt đầu từ 8:00 ngày 26/11/2010 - thứ Sáu; tại Khách sạn Sài Gòn Legend, số 2A - 4A đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế

Đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế

TEL: 84.54.3.824680      FAX: 84.54.3.821264

EMAIL: ktdn21@gmail.com./.

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về việc đưa tin tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của Tỉnh tại TP. Hồ Chí Minh ()
 Bản in]