Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11/2010

  

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 


Số: 74/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


                      Huế, ngày   28    tháng 10  năm  2010

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế

tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11/2010

 

 


            Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 279/TB-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh về kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, UBND tỉnh thống nhất Kế hoạch tổ chức Hội nghị và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Quảng bá và xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên sau: du lịch; đầu tư vào khu đô thị mới, khu công nghiệp; xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao; kinh doanh bất động sản (tập trung kêu gọi đầu tư vào các "khu đất vàng" trong thành phố Huế từ việc chuyển đổi trụ sở các cơ quan nhà nước sang hoạt động kinh doanh).

II. CƠ QUAN ĐỒNG TỔ CHỨC

Thống nhất mời đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia đồng chủ trì Hội nghị.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian tổ chức: Vào ngày 26/11/2010 (Thứ Sáu)

- Địa điểm tổ chức: Tại khách sạn Legend Sài Gòn Hotel

Số 2A - 4A đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Để triển khai thực hiện đồng bộ, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban ngành và địa phương liên quan như sau:

            1. Sở Kế hoạch Đầu tư

Chịu trách nhiệm trong toàn bộ các công việc liên quan đến tổ chức Hội nghị:

- Làm đầu mối phối hợp và liên lạc với các cơ quan chức năng liên quan của TP. Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức;

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức Hội nghị;

- Tham gia phát biểu Giới thiệu tóm tắt chung về tiềm năng và thế mạnh đầu tư của Tỉnh; các chính sách ưu đãi đầu tư liên quan;

- Chuẩn bị bài phát biểu chào mừng Hội nghị cho Lãnh đạo tỉnh;

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để lập Danh sách khách mời trong tỉnh: đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp;

- Phối hợp Sở Kế hoạch Đầu tư TP. Hồ Chí Minh lên danh sách khách mời (500 – 600 doanh nghiệp, tổ chức);

- Phối hợp Văn phòng UBND Tỉnh dự thảo Thư Ngỏ của UBND tỉnh và gửi cho các tổ chức, doanh nghiệp (kèm theo mẫu đăng ký tham gia Hội nghị và giấy mời – bằng 2 thứ tiếng Anh – Việt); kiểm tra xác nhận thành phần tham dự.

- Chuẩn bị tài liệu về xúc tiến đầu tư: tập gấp, đĩa DVD, Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh đến năm 2015;

- Hoàn chỉnh hồ sơ tóm tắt dự án kêu gọi đầu tư chọn lọc dựa vào danh mục đã được phê duyệt;

- Xây dựng bài trình chiếu các khu đất vàng trong TP. Huế với các thông tin cơ bản để kêu gọi đầu tư, kèm theo Bản đồ vị trí;

- Phối hợp và thống nhất với các Sở, ban ngành liên quan về nội dung trình bày tại Hội nghị cũng như nội dung trưng bày bên ngoài hội trường (trong đó có khảo sát và lập maket các tranh ảnh, bản đồ trưng bày tại Hội nghị); Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện của các Sở, ban ngành liên quan để kịp thời báo cáo UBND tỉnh;

- Tổ chức thực hiện Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc ký kết các thỏa thuận hợp tác đầu tư tại Hội nghị.

- Thuê Hội trường khách sạn; bố trí chỗ ngồi; công tác trang trí, âm thanh, ánh sáng; bố trí người phục vụ lễ tân trong tiếp đón khách, phát tài liệu; phục vụ quá trình hội thảo, thu thập ý kiến HỎI – ĐÁP trong Hội trường, tổng hợp và báo cáo cho chủ tịch đoàn;

- Viết bài phát biểu bế mạc có bổ sung số liệu kịp thời cho Lãnh đạo tỉnh (10 phút);

- Mời một số nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát biểu tại Hội nghị (10 phút/đơn vị);

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ trong việc bố trí phiên dịch hợp lý cho các Nhóm chuyên đề thảo luận, đàm phán…

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí cho Hội nghị;

- Phụ trách các công tác hậu cần tổ chức Hội nghị liên quan khác.

- Lập Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả Hội nghị.

2. Sở Xây dựng

- Chuẩn bị bài trình bày định hướng quy hoạch phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên bước đường trở thành thành phố trực thuộc TW và tầm nhìn đến 2020 (không quá 20 slides; thời lượng: 15 phút);

- Trình bày Danh sách các khu đất vàng trong TP. Huế với các thông tin cơ bản để kêu gọi đầu tư, kèm theo Bản đồ vị trí;

- Chuẩn bị và cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các bản đồ liên quan đến quy hoạch đô thị tỉnh để trưng bày bên ngoài Hội trường (đặc biệt các bản đồ quy họach liên quan đến đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc TW);

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Chủ trì mời đơn vị tư vấn Akitek Tenggara (Singapore) có bài giới thiệu quy hoạch tổng thể du lịch của Thừa Thiên Huế (không quá 15 phút);

- Chuẩn bị và cung cấp trước cho Sở Kế hoạch và Đầu tư: các tranh ảnh về du lịch tỉnh TT-Huế để trưng bày ở ngoài Hội trường; hồ sơ tóm tắt hoàn chỉnh của 10 dự án du lịch trọng điểm kêu gọi đầu tư theo quy hoạch (theo mẫu đính kèm);

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đài: TRT, HTV; báo Thừa Thiên Huế để xúc tiến công tác truyền thông cho Hội nghị (bao gồm: dự thảo công văn cho UBND Tỉnh gửi UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ công tác truyền thông cho sự kiện này trên các báo, đài truyền hình của TP. Hồ Chí Minh; xây dựng dự thảo bản tin về Hội nghị để đăng tải trên các báo địa phương; đầu mối liên lạc với các báo, đài trung ương và địa phương để đưa tin về Hội nghị như: báo Đầu tư, báo Sài Gòn Giải phóng, vv.);

      4. Sở Công thương

- Lập danh sách doanh nghiệp và nhà đầu tư địa phương đăng ký tham gia Hội nghị, tổng hợp toàn bộ danh sách doanh nghiệp khẳng định tham gia và gửi cho Sở Kế hoạch Đầu tư trước ngày thứ 6, 12/11/2010 để sắp xếp công tác hậu cần Hội nghị;

- Phối hợp với Hội Doanh nghiệp vận động doanh nghiệp trên địa bàn tham gia Hội nghị;

- Vận động Hội Doanh nghiệp tài trợ cho Hội nghị.

5. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế họach và Đầu tư mời các Tham tán thương mại, các Lãnh sự quán, các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức tư vấn quốc tế… tại TP. Hồ Chí Minh tham gia Hội nghị;

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch Đầu tư trong công tác lễ tân, phiên dịch tại Hội nghị và dịch thuật các tài liệu liên quan.

- Bố trí phiên dịch phục vụ hoạt động của Lãnh đạo tỉnh trong suốt thời gian Hội nghị.

6. Sở Khoa học Công nghệ

Chuẩn bị và cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hồ sơ tóm tắt dự án xây dựng khu công nghệ cao hồ Truồi (theo mẫu đính kèm) cùng bản đồ chỉ rõ vị trí khu đất dự án.

7. Sở Tài Chính

Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị kịp thời và theo đúng qui định.

8. Ban Quản lý các Khu đô thị mới

- Chuẩn bị và cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các bản đồ liên quan của Khu đô thị mới An Vân Dương để trưng bày bên ngoài Hội nghị;

- Hình ảnh và bản đồ vị trí các dự án kêu gọi đầu tư kèm hồ sơ tóm tắt các dự án này theo phụ lục danh mục dự án đính kèm.

9. Ban Quản lý KKT Chân Mây – Lăng Cô

- Chuẩn bị Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2010 –2020 vào Khu Kinh tế để gửi cho đại biểu; tập gấp và tài liệu đính kèm;

- Chuẩn bị tóm tắt hồ sơ 05 dự án theo phụ lục danh mục dự án đính kèm;

- Chuẩn bị và cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Bản đồ quy hoạch tổng thể KKT Chân Mây – Lăng Cô (có khoanh vùng vị trí 5 dự án kêu gọi đầu tư) cùng các tranh ảnh quảng bá liên quan in khổ lớn để trưng bày tại hội nghị;

- Liên lạc, mời nhà đầu tư Banyan Tree tham gia phát biểu và giới thiệu  tổng quan dự án tại Hội nghị (thời lượng: 10-15 phút).

10. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

- Chuẩn bị bài trình bày tại Hội nghị (không quá 20 slides, thời lượng: 15 phút);

- Chuẩn bị và cung cấp Danh mục kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2010 – 2020 vào các khu công nghiệp; tập gấp và tài liệu liên quan khác;

- Chuẩn bị hồ sơ 6 dự án theo phụ lục danh mục dự án đính kèm (bao gồm cả bản đồ chỉ rõ vị trí các dự án);

- Chuẩn bị và cung cấp trước cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các bản đồ quy hoạch các khu CN, cụm CN, các tranh ảnh liên quan in trên khổ lớn trưng bày hành lang Hội nghị

11. Hội doanh nghiệp tỉnh

- Phối hợp với Sở Công thương vận động doanh nghiệp tỉnh tham gia Hội nghị và tài trợ cho Hội nghị;

- Phối hợp với Hội doanh nghiệp Hồ Chí Minh vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tham gia.

12. UBND thành phố Huế

Chuẩn bị và cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư các sa bàn quy hoạch đô thị, hồ sơ tóm tắt các dự án kêu gọi đầu tư của thành phố (theo mẫu đính kèm) để trưng bày bên ngoài Hội nghị.

V. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHÁC

1. Yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các công việc đã được phân công chuẩn bị; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu đối với các tài liệu cần chuẩn bị:

- Tất cả các tài liệu phải chuẩn bị bằng 2 thứ tiếng Việt Anh, kể cả các ghi chú trên bản đồ, tranh ảnh;

- Các hồ sơ dự án (project profile) cần thống nhất theo mẫu đính kèm; các tranh ảnh, bản đồ có liên quan của các cơ quan, đơn vị dự kiến trưng bày ngoài hành lang Hội nghị sẽ được Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp maket chi tiết;

- Các tài liệu liên quan cần gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày thứ 2, 8/11/2011 để tổng hợp, hiệu đính bản dịch và in ấn;

- Các hồ sơ, tài liệu, tranh ảnh, bản đồ liên quan: đơn vị phụ trách tự chịu trách nhiệm chuẩn bị (kể cả chi phí vận chuyển).

 

VI. THÀNH PHẦN ĐOÀN CỦA TỈNH

Dự kiến bao gồm: Lãnh đạo UBND tỉnh; các Sở, ban ngành, địa phương liên quan và các doanh nghiệp của tỉnh (Đối với các doanh nghiệp của tỉnh, ưu tiên mời các doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp đang có nhu cầu và dự kiến hợp tác).

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo cụ thể UBND tỉnh.

 

Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức và triển khai thực hiện này, yêu cầu các Sở ban ngành liên quan nghiêm túc thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh. Quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

 

                                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                               KT.CHỦ TỊCH

- Như trên;                                                                               

- CT và PCT UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ;                        Đã ký - PCT Phan Ngọc Thọ          

- Lãnh đạo VP và các CV: KH, ĐN;

- Lưu VT, XT.

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 11/2010 ()
 Bản in]