Lễ hội Quảng Chiếu

  
Cập nhật:25/04/2016 9:22:59 SA
Từ những ngày đầu du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã hòa mình với tín ngưỡng và văn hóa bản địa hình thành nên Phật giáo dân tộc. Ngày càng bén rễ sâu trong đời sống xã hội, phát triển cùng dân tộc, Phật giáo đã để lại những ảnh hưởng sâu đậm trong lịch sử, văn hóa – xã hội, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Tinh thần “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc” với tư tưởng “hộ quốc an dân” đã trở thành nếp sống muôn đời của hàng đệ tử Phật. Với truyền thống ấy, xuất phát từ lý tưởng giác ngộ chân lý, hòa hợp, hòa bình và công bằng xã hội của giáo lý Đức Phật nhằm phục vụ dân tộc, phục vụ chúng sanh, Tăng Ni, Phật tử Thừa Thiên Huế luôn tích cực trong mọi hoạt động Phật sự theo phương châm “Đạo Phật – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, góp phần cùng nhân dân xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhân bản, văn minh và tiến bộ; nêu cao tinh thần yêu nước, yêu chuộng hòa bình, đoàn kết phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh cùng hướng tới tương lai.

Lễ hội Quảng Chiếu hôm nay là kết tinh tâm nguyện tha thiết của Tăng Ni, Phật tử Thừa Thiên Huế cầu mong đất nước thanh bình, mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, thế giới thoát nạn binh đao, chúng sanh an lạc, hạnh phúc. Lễ hội được thể hiện qua nghi lễ tâm linh hòa quyện biểu diễn nghệ thuật bằng vũ điệu lục cúng hoa đăng với nguồn năng lượng lan tỏa, ánh sáng từ bi và trí tuệ giải thoát của Đức Phật đến khắp không gian, những nơi tối tăm và uẩn khuất nhất của tâm thức mỗi con người, mỗi chúng sanh.

Lễ hội Quảng Chiếu sẽ diễn ra vào ngày 1/5/2016 tại Công viên Thương Bạc (18h00: Cử hành nghi lễ An vị đàn tràng, 20h00: Lễ hội chính thức); Ngoài ra còn có triển lãm và Ẩm thực chay từ 29/4 - 04/5/2016 tại Trung tâm VHPG Liễu Quán (ngày 29/4: 15h30 khai mạc triển lãm, 16h00 khai mạc Ẩm thực chay).

Trung tâm Fsetival Huế
 Bản in]