Về việc thành lập Tiểu ban lễ tân, đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2010

  

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1912/QĐ-UBND

  

                Huế,  ngày  09  tháng  9  năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tiểu ban lễ tân, đối ngoại

của Ban tổ chức Festival Huế 2010

 


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival

Căn cứ Quyết định số 2631/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế 2010

Xét đề nghị của Trung tâm Festival Huế tại Công văn số 59/CV-TTF ngày 04 tháng 9 năm 2009,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tiểu ban lễ tân đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2010, gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: ông Châu Đình Nguyên, Giám đốc Sở Ngoại vụ, thành viên Ban tổ chức Festival Huế 2010.

2. Phó trưởng Tiểu ban: ông Phan Ngọc Thọ, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.

3. Thành viên

a) Ông Hồ Đăng Long, Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế

b) Ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

c) Ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ

Tiểu ban Lễ tân, đối ngoại có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban tổ chức giải quyết các mối quan hệ đối ngoại, xây dựng kế hoạch mời và đón tiếp khách mời, văn nghệ sĩ tại Festival Huế 2010...

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Tiểu ban

1. Tiểu ban chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2010 phối hợp với Trung tâm Festival Huế để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo Trưởng Ban tổ chức giải quyết theo quy định hiện hành

2. Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban trình Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2010 phê duyệt phân công trách nhiệm cho các thành viên của Tiểu ban đề xuất điều động cán bộ và chuyên viên của các cơ quan liên quan tham gia phục vụ Festival Huế 2010 được quyền huy động cán bộ, công nhân viên chức của đơn vị mình tham gia phục vụ Festival Huế

3. Trưởng, Phó trưởng Tiểu ban được quyền sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Tiểu ban

4. Thành viên Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi Festival Huế 2010 kết thúc.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2010, Giám đốc Trung tâm Festival Huế và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 5

- Chủ tịch UBND tỉnh

- PCVP Đ.T.Vinh và CV: TH

- Lưu: VT, VH.

 

KT.CHỦ TỊCH

Đã ký-PCT Ngô Hòa

 

                              

 

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về việc thành lập Tiểu ban lễ tân, đối ngoại của Ban tổ chức Festival Huế 2010 ()
 Bản in]