V/v Tổ chức tuyên truyền, cổ động về Festival Huế 2010

  

          ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       

      Số: 1991/UBND-VH                             Huế, ngày  17  tháng 5 năm 2010  

       V/v Tổ chức tuyên truyền,

     cổ động về Festival Huế 2010

                       Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn

- Chủ tịch UBND các huyện, thị và thành phố Huế

- Giám đốc các doanh nghiệp.

Festival Huế 2010 là một trong những hoạt động thuộc Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Việc tổ chức Festival Huế 2010 là nhiệm vụ chính trị của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm thực hiện thắng lợi Kết luận số 48-KL/TƯ ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2010.

Để tạo không khí sôi động, phấn khởi trong thời gian tổ chức Festival Huế 2010, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, Thủ trưởng cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND các huyện, thị và thành phố Huế triển khai việc tuyên truyền, cổ động trực quan hưởng ứng Festival Huế 2010 bằng hình thức treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích... tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị và thành phố Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền về Festival Huế 2010 đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2010.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, thời gian: sau ngày 19/5/2010 đến hết Festival Huế 2010./.

Nơi nhận:                                                                                 KT.CHỦ TỊCH

- Như trên                                                                            Đã ký-PCT Ngô Hòa

- CT.UBND tỉnh

- PCVP Đ.T.Vinh và CV: TH

- Lưu: VT, VH.

 

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 V/v Tổ chức tuyên truyền, cổ động về Festival Huế 2010 ()
 Bản in]