UBND Cách mạng Lâm thời Thừa Thiên Huế (10/1972)

  

UBND CÁCH MẠNG LÂM THỜI THỪA THIÊN HUẾ

(10/1972)

 

Chủ tịch
HOÀNG PHƯƠNG THẢO

 
 
 
Uỷ viên 
LÊ HỒNG VINH
(10/1972)
Uỷ viên
NGUYỄN BIÊN
(2/1975)
 
 

 

 Bản in]