Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Đơn vị bầu cử số 05 - Thành phố Huế

  
Vui lòng mở tệp đính kèm để xem
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Đơn vị bầu cử số 05 - Thành phố Huế ()
 Bản in]