Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  

(Theo quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 24/11/2020 của UBND tỉnh)

Phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với những nội dung như sau:

1. Cập nhật, bổ sung Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy vào Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, thông tin chi tiết như sau:

-      Vị trí: thôn Nam Phước, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

-      Diện tích: 26,7ha.

-      Chức năng: xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại.

-      Công nghệ xử lý: Chôn lấp hợp vệ sinh, đốt và công nghệ khác.

-      Phạm vi phục vụ: huyện Phú Lộc.

2. Điều chỉnh nội dung tại Điều 1, Khoản 5 (nội dung quy hoạch), Điểm e (Quy hoạch các khu xử lý chất thải rắn) của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 23/6/2016 với thông tin chi tiết như sau:

* Vùng 1SH: Khu xử lý tập trung Phú Sơn, có:

+    Vị trí: tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy;

+    Phạm vi phục vụ: huyện Phú Lộc, huyện Phú Vang, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế (khu vực phía Nam thành phố Huế);

+    Công nghệ chủ yếu: đốt; chôn lấp hợp vệ sinh; xử lý chất thải rắn thông thường thành phân hữu cơ;

+    Diện tích toàn bộ khu xử lý: khoảng 56 ha;

+    Cơ sở sản xuất phân hữu cơ, đốt và chôn lấp: công suất ≥ 750 tấn/ng.đ (trong đó Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn có công suất 600 tấn/ng.đ).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]