Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế

  

(Trích Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh )

 

I. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện Nam Đông và địa bàn thị xã Hương Thủy (Trích Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh):

- Trên địa bàn huyện Nam Đông: Giữ nguyên địa điểm quy hoạch; nâng cấp, mở rộng cơ sở lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Hương Hòa đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y theo quy định.

- Trên địa bàn thị xã Hương Thủy: Bổ sung xây dựng mới 2 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.

 

TT

Tên cơ sở

Công suất giết mổ con/ngày

Biện pháp thực hiện

Diện tích đất sử dụng (m2)

Dự kiến vốn đầu tư (triệu đồng)

Năm thực hiện

 

1

Thủy Phù

Lợn: 100-150.

Gia cầm: 200-500

Xây mới

8.618

431,7

2015-2018

2

Thủy Phương

Lợn: 100-150.

Gia cầm:200-500.

Trâu, bò: 5-10

Xây mới

5.000

431,7

2017-2020

Cộng

 

 

13.618

863,4

 

II. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, giai đoạn 2015- 2020 trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy (Trích Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND tỉnh):

1. Trên địa bàn thành phố Huế:

Không quy hoạch điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Huế; di dời các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm trong địa bàn thành phố Huế đến các điểm quy hoạch mới tại Làng Chía, phường Hương An, thị xã Hương Trà và tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc gia cầm tại các Cơ sở giết mổ trên địa bàn thành phố Huế từ năm 2016.

2. Trên địa bàn thị xã Hương Trà:

Quy hoạch 05 điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:

- Tại xã Bình Điền: quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở, thực hiện 2015-2016.

- Tại xã Hương Phong:  quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện năm 2018-2019.

- Tại xã Hương Toàn: quy hoạch mối và xây dựng một cơ sở, giai đoạn thực hiện năm 2018 – 2019.

- Tại  Phường Hương Văn: quy hoạch và  xây dựng mới tiến độ thực hiện năm 2019-2020.

- Tại Phường Hương An:  bổ sung quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại Làng Chía, phường Hương An, giai đoạn thực hiện năm 2016-2017, định hướng đến 2025.

3. Trên địa bàn thị xã Hương Thủy:

Quy hoạch 5 điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung:

- Tại xã Thủy Châu: Quy hoạch, xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện 2014-2020

- Tại xã Thủy Tân: Quy hoạch, xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện 2015-2020.

- Tại phường Thủy Dương: Quy hoạch, xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện 2015-2020.

- Tại xã Thủy Phù: quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở, giai đoạn thực hiện năm 2015-2018.

-  Tại phường Thủy Phương: bổ sung quy hoạch và xây dựng mới một cơ sở tại vị trí khu đất gần tuyến đường Tỉnh lộ 7, giai đoạn thực hiện năm 2015 – 2020.

 

TT

Đơn vị, địa điểm

Công suất giết mổ

Con/ngày

Biện pháp thực hiện

Diện tích đất sử dụng

 

Thời gian thực hiện

I

Thành phố Huế

Không có quy hoạch điểm xây dựng cơ sở giết mổ GSGC trên địa bàn thành phố Huế

1

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Phía Bắc

Di dời đến điểm qui hoạch tại Làng Chía, phường Hương An, thi xã Hương Trà; chấm dứt hoạt động từ năm 2016

2

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Phía Nam

Di dời đến điểm quy hoạch tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; chấm dứt hoạt động từ năm 2016.

II

Thị xã Hương Thủy

Quy hoạch 5 điểm xây dựng cơ sở giết mổ GSGC

1

Phường Thủy Dương

Lợn: 120; TB: 5

GC: 300

Nâng cấp, sữa chữa

1.300 m2

2014-2020

2

Xã Thủy Châu

Lợn: 340, GC: 200

Nâng cấp, sữa chữa

1.430 m2

2014-2020

3

Thủy Tân

Lợn: 60

Nâng cấp

250 m2

014-2015

4

Xã Thủy Phù

 

Xây dựng mới

8.618 m2

2015-2018

5

 

Phường Thủy Phương

Lợn: 500-700;

Trâu bò: 30-50

Gia cầm: 3000 -5000

Bổ sung quy hoạch, xây dựng mới

50.000 m2

2015-2020

III

Thị xã Hương Trà

Quy hoạch 5 điểm xây dựng cơ sở giết mổ GSGC

1

Thị trấn Bình Điền

 

Xây mới

1.000 m2

2015-2020

2

Phường Hương Văn

40-50

Nâng cấp

1.040 m2

2019--2020

3

Xã Hương Toàn

30

Xây mới

1.500 m2

2018-2019

4

Xã Hương Phong

Lợn: 10

GC: 200-300

Xây mới

1.000 m2

2018-2019

5

 

Phường Hương An

 

Lợn: 2000-2500; trâu bò 100-150; dê: 30 -50;

GC: 3000 -5000

Bổ sung quy hoạch, Xây dựng mới

Giai đoạn 1: 25.000 m2

Giai đoạn 2: mở rộng thêm 25.000 m2

2015-2020

 

2020-2025

 Bản in]