Thông báo số 24/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017

  

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 24/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]