Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tƣ và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh

  

Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên tắc chung trong việc thực hiện thủ tục, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước

1. Tuân thủ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị đã được phê duyệt và các quy định liên quan theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hồ sơ, giấy tờ nhà đầu tư nộp, được ký số, xác thực khi thực hiện thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công của tỉnh được kế thừa và sử dụng cho các lần giao dịch tiếp theo (chỉ cần nộp một lần nếu không có sự thay đổi). Cơ quan thụ lý hồ sơ có trách nhiệm tra cứu, sử dụng hồ sơ điện tử đã được số hóa, ký số và lưu trữ tại Cổng dịch vụ công của tỉnh để giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư. Dữ liệu tại Cổng dịch vụ công tỉnh được cập nhật, liên thông với hệ thống phần mềm giám sát, quản lý dự án đầu tư.

3. Cơ quan được lấy ý kiến về dự án đầu tư có trách nhiệm trả lời cơ quan lấy ý kiến bằng văn bản trong thời hạn quy định tại Quy định này; quá thời hạn quy định mà không có ý kiến được xem là đã đồng ý với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của mình.

4. Trường hợp thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan thì cơ quan nhà nước được giao chủ trì xử lý không xem xét lại kết quả đã được thẩm định của các cơ quan chuyên ngành khác, trừ trường hợp có chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ của các cơ quan, đơn vị liên quan là thời gian giao dịch hành chính trong hệ thống lưu trữ, được theo dõi, quản lý bằng Hệ thống phần mềm giám sát, quản lý dự án đầu tư.

Chi tiết xem tại File đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (Tải xuống để xem chi tiết)
 Bản in]
     

Dịch vụ công trực tuyến