(Trích Quyết định số 04/2006/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ)

 __________________________________________


 

Chương III

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

 

Điều 10. Các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài được quyền lựa chọn thực hiện các dự án đầu tư tại KKT Chân Mây - Lăng Cô (trừ những dự án thuộc danh mục lĩnh vực cấm đầu tư, những dự án có ảnh hưởng xấu về an ninh quốc gia, văn hoá, xã hội, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quy định của pháp luật Việt Nam).

Các dự án đầu tư có điều kiện trong khu thuế quan (ngoài khu phi thuế quan) thuộc KKT Chân Mây - Lăng Cô thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 11. Các dự án đầu tư vào KKT Chân Mây - Lăng Cô được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các pháp luật thuế khác.

Điều 12.

1. Tất cả các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong KKT Chân Mây - Lăng Cô được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% được áp dụng trong 15 năm, kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh và được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo; được hưởng các ưu đãi về các loại thuế khác áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước, các pháp luật thuế khác và các ưu đãi khác theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết.

2. Các dự án đầu tư sản xuất trong KKT Chân Mây - Lăng Cô của các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm mà trong nước chưa sản xuất được trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

3. Giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại KKT Chân Mây - Lăng Cô.

4. Ngoài những ưu đãi được hưởng theo quy định tại Quy chế này, các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trong KKT Chân Mây - Lăng Cô sau đây được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án:

a) Dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 5 của Quy chế của Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Chính phủ. Dự án được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận Dự án công nghiệp kỹ thuật cao theo quy định hiện hành;

b) Dự án có quy mô lớn và có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển ngành, lĩnh vực hoặc phát triển kinh tế - xã hội của khu vực sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận;

c) Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu phi thuế quan và cảng Chân Mây.

Điều 13. Các doanh nghiệp trong nước thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh tại KKT Chân Mây - Lăng Cô thuộc đối tượng được hưởng các loại hình tín dụng ưu đãi của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

Điều 14. Các tổ chức kinh tế trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức, cá nhân nước ngoài được đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây dựng hạ tầng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô theo quy định tương ứng của pháp luật về đất đai. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở trong KKT Chân Mây - Lăng Cô. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài được mua nhà ở và được thuê đất ở trong KKT Chân Mây - Lăng Cô.

Điều 15. Áp dụng chính sách một giá đối với hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước kiểm soát và tiền thuê đất cho các tổ chức, cá nhân, không phân biệt trong nước và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại KKT Chân Mây - Lăng Cô.

 

Chương IV

SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ CHÂN MÂY - LĂNG CÔ

 

Điều 16.

1. Toàn bộ diện tích đất, mặt nước dành cho đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng; khu phi thuế quan; khu du lịch; khu đô thị mới trong KKT Chân Mây - Lăng Cô đã được xác định trong Đề án phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch sử dụng đất chi tiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao một lần cho Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô để tổ chức triển khai xây dựng và phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo thực hiện việc thu hồi đất đối với diện tích đất được quy hoạch để xây dựng khu công nghiệp, khu cảng và dịch vụ hậu cần cảng; khu phi thuế quan; khu du lịch; khu đô thị mới trong KKT Chân Mây - Lăng Cô.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo thực hiện việc thu hồi diện tích đất, mặt nước theo kế hoạch sử dụng đất chi tiết được phê duyệt đối với diện tích đất, mặt nước sử dụng cho các khu chức năng còn lại và các mục đích khác trong KKT Chân Mây - Lăng Cô để giao cho Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo kế hoạch sử dụng đất chi tiết hàng năm và 05 năm của KKT Chân Mây - Lăng Cô đã được phê duyệt để tổ chức triển khai xây dựng và phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc phối hợp với Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất, mặt nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi để giao cho Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô thực hiện việc giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất cho người có nhu cầu sử dụng đất và tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô quản lý quỹ đất, mặt nước đã được giao và chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước và mục đích sử dụng đất, bảo đảm thực hiện đúng đề án tổng thể phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt.

4. Đối với trường hợp giao lại đất và cho thuê đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô quyết định mức thu tiền sử dụng đất, mặt nước, tiền thuê đất, mặt nước; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, mặt nước theo từng dự án đầu tư nhằm bảo đảm khuyến khích đầu tư trên cơ sở giá đất và mức miễn, giảm tiền sử dụng đất; mức miễn, giảm tiền thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

5. Đối với trường hợp giao lại đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Trên cơ sở phương án tài chính và giá đất được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt, Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô quyết định giao lại đất và cho thuê đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng cho người có nhu cầu sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Các tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất hoặc thuê đất; các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên tham gia hợp đồng, hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trong KKT Chân Mây - Lăng Cô và có các quyền, nghĩa vụ tương ứng với hình thức được giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 17. Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đến hàng rào các khu chức năng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô; hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong các khu chức năng và tái định cư cho các hộ gia đình bị thu hồi đất; hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình xử lý nước thải và chất thải tập trung của các khu chức năng theo các chương trình mục tiêu hỗ trợ đầu tư quốc gia.

Điều 18.

1. Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô phải có hồ sơ xin phép Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời gian xem xét, quyết định của Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Việc quản lý xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, các công trình kết cấu hạ tầng các khu chức năng, các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong KKT Chân Mây - Lăng Cô được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 

Chương V

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHÁC

 

Điều 19.

1. Nhà nước dành vốn đầu tư từ ngân sách và tín dụng ưu đãi để hỗ trợ cho việc thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, hỗ trợ cho đầu tư và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng quan trọng, cần thiết, đảm bảo cho sự hoạt động và phát triển của KKT Chân Mây - Lăng Cô.

2. Việc bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội và các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng quy định tại khoản 1 Điều này do Trung ương quản lý và cân đối từ nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách trung ương theo các chương trình mục tiêu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Các phương thức huy động vốn để đầu tư và phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô:

a) Ưu tiên các nguồn vốn ODA và vốn tín dụng ưu đãi đầu tư đối với việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ tiện ích công cộng cần thiết của KKT Chân Mây - Lăng Cô và các trợ giúp kỹ thuật khác;

b) Vốn đầu tư theo các hình thức BOT, BT, BTO và các hình thức khác phù hợp với quy định hiện hành;

c) Vốn huy động từ quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật - xã hội phục vụ chung cho KKT Chân Mây - Lăng Cô;

d) Huy động vốn đầu tư trực tiếp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; vốn ứng trước của các đối tượng có nhu cầu sử dụng hạ tầng, vốn của các doanh nghiệp có chức năng xây dựng và kinh doanh công trình hạ tầng kỹ thuật. Mở rộng hình thức tín dụng đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng và huy động mọi nguồn vốn dưới các hình thức khác, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 20.

1. Cho phép các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác được thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng được mở chi nhánh trong KKT Chân Mây - Lăng Cô để thực hiện các chức năng tín dụng bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các hoạt động kinh tế trong KKT Chân Mây - Lăng Cô theo quy định hiện hành.

2. Việc mua bán, thanh toán, chuyển nhượng và các quan hệ giao dịch khác giữa các tổ chức kinh tế, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau được phép thực hiện bằng đồng tiền tự do chuyển đổi thông qua tài khoản mở tại ngân hàng. Việc mua bán hàng hóa thông thường phục vụ sinh hoạt được thanh toán bằng tiền Việt Nam.

Điều 21.

1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc, hoạt động đầu tư kinh doanh tại KKT Chân Mây - Lăng Cô và các thành viên gia đình họ được cấp thị thực xuất nhập cảnh có giá trị nhiều lần có thời hạn phù hợp với thời hạn làm việc, hoạt động đầu tư và kinh doanh tại KKT Chân Mây - Lăng Cô và được cư trú, tạm trú có thời hạn trong KKT Chân Mây - Lăng Cô.

2. Khách du lịch bằng tàu biển nước ngoài đến cảng Chân Mây bằng hợp đồng với các công ty du lịch trong nước được làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cảng.

Bộ Công an hướng dẫn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện khoản này.

3. Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô được cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc, hoạt động đầu tư kinh doanh tại KKT Chân Mây - Lăng Cô theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô thực hiện điều khoản này.

Điều 22. Nhà nước hỗ trợ xúc tiến đầu tư - du lịch, thương mại vào KKT Chân Mây - Lăng Cô và quảng bá môi trường đầu tư tại KKT Chân Mây - Lăng Cô cho các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và nước ngoài.

Điều 23.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô và Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, các chính sách tái định cư, định canh và chính sách xã hội, giải quyết việc làm để đảm bảo đời sống của nhân dân và điều kiện sinh hoạt, làm việc cho người lao động trong KKT Chân Mây - Lăng Cô:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu dân cư tái định cư gắn liền với việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội thiết yếu;

b) Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm tạo quỹ đất mới và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất để đảm bảo cho các hộ gia đình tái định cư có cuộc sống được cải thiện hơn và ổn định lâu dài với sự phối hợp của Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô;

c) Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo và tạo điều kiện xây dựng các khu nhà ở cho chuyên gia, cán bộ, công chức, người lao động… làm việc, đầu tư kinh doanh tại KKT Chân Mây - Lăng Cô thuê hoặc mua;

d) Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về mặt hành chính, an ninh, quốc phòng đối với người lao động và dân cư sống trong KKT Chân Mây - Lăng Cô.

2. Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô và các cơ quan nhà nước có liên quan thực hiện cải cách các thủ tục hành chính liên quan tới các lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu, thuế, hải quan, quản lý lao động và doanh nghiệp trong KKT Chân Mây - Lăng Cô.

3. Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhận thức tư tưởng cho cán bộ, nhân dân địa phương về KKT Chân Mây - Lăng Cô để tiếp tục ủng hộ, tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển KKT Chân Mây - Lăng Cô.

Điều 24. Các tổ chức, cá nhân có công vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vận động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài và các dự án đầu tư trong nước vào KKT Chân Mây - Lăng Cô được thưởng theo quy chế do Ban Quản lý KKT Chân Mây - Lăng Cô ban hành với ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.


     

Dịch vụ công trực tuyến