Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

  

Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

Trình tự thực hiện dự án

1. Các thủ tục hành chính liên quan đến dự án đầu tư và xây dựng kinh doanh do các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện giải quyết, bao gồm:

a) Bước 1. Lập, thẩm định, phê duyệt danh mục dự án làm cơ sở để lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Bước 2. Chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có).

c) Bước 3. Lựa chọn nhà đầu tư. Thực hiện một trong các hình thức sau:

- Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án;

- Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất;

- Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa;

- Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội;

- Lựa chọn nhà đầu tư có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký lựa chọn một địa điểm để thực hiện dự án.

- Chấp thuận nhà đầu tư.

d) Bước 4. Lập quy hoạch; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh.

đ) Bước 5. Lập các thủ tục liên quan để được giao đất, cho thuê đất; cấp phép xây dựng.

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc xác nhận;

- Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Lập, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình thuộc dự án được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn;

- Lập, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy;

- Lâp, thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (nếu có);

- Lập, thẩm định, phê duyệt chuyển đổi đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đất trồng lúa nước sang mục đích khác (nếu có).

e) Bước 6. Thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chi tiết xem tại File đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 . (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
     

Dịch vụ công trực tuyến