Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  

Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng là các tổ chức có liên quan đến việc triển khai thực hiện, tổ chức đấu giá và tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, bao gồm

1. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, đấu giá tài sản, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất;

2. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất;

3. Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất;

4. Các tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

5. Các cơ quan chức năng có liên quan đến việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc

cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại Điều 117 Luật đất đai và Điều 6 Luật đấu giá tài sản.

Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Chương III Luật đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật về đất đai.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá

1. Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 55 và điểm đ khoản 1 Điều 56 của Luật Đất đai.

2. Đối với tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quy định và đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết: nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo đúng thời hạn quy định; sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật Đầu tư năm 2020; thực hiện đầu tư xây dựng Dự án đảm bảo tổng mức đầu tư, đúng công năng công trình, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ, đưa dự án vào hoạt động theo phương án đấu giá và quy hoạch xây dựng chi tiết thực hiện Dự án đầu tư;

b) Có báo cáo tổng quát dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, tiến độ và tổng mức đầu tư dự án được quy định tại phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phương án đầu tư xây dựng chứng minh được tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu kêu gọi đầu tư của tỉnh.

c) Điều kiện về năng lực, kinh nghiệm đầu tư: phải có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất; có đủ điều kiện về vốn, năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định tại phương án đấu giá và thông tin chi tiết dự án kêu gọi đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá theo đúng thời gian quy định khi đăng ký tham gia đấu giá;

đ) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư khác được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ”;

e) Đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở thương mại, xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn thì tổ chức tham gia đấu giá ngoài các điều kiện nêu trên phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 21 Luật nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

g) Hồ sơ đăng ký được Hội đồng thẩm định kết luận là đạt điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư quy định tại Điều 17 của Quy định này.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
     

Dịch vụ công trực tuyến