CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
  

Hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào

1. Nhà nước đầu tư xây dựng công trình giao thông, thoát nước kết nối từ địa điểm dự án đến tuyến đường, hệ thống thoát nước chính sẵn có bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo Luật Đầu tư công phù hợp với quy hoạch được duyệt, quy mô đầu tư đáp ứng yêu cầu tối thiểu phục vụ dự án của nhà đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Công trình kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào do nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công. Ưu tiên cho hạ tầng khung khu kinh tế, hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp và làng nghề, các dự án ứng dụng công nghệ cao, các dự án đầu tư khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong hàng rào

1. Hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch trong khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp (do tổ chức đơn vị sự nghiệp nhà nước đang quản lý và tổ chức đầu tư xây dựng hạ tầng), khu nhà ở xã hội cụ thể như sau:

a) Nhà nước tổ chức đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung phù hợp quy hoạch trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định Luật Đầu tư công.

b) Nhà nước tổ chức đầu tư xây dựng các trục đường chính và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật kèm theo phù hợp quy hoạch theo quy định của Luật Đầu tư công cho các khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

c) Nhà nước tổ chức đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp (do tổ chức đơn vị sự nghiệp nhà nước đang được giao nhiệm vụ quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng) phù hợp quy hoạch theo quy định của Luật Đầu tư công.

d) Nhà nước tổ chức đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê phù hợp quy hoạch theo quy định của Luật Đầu tư công.

2. Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

a) Nhà đầu tư được lựa chọn chính sách hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 20% chi phí xây lắp và thiết bị hoặc 20 triệu đồng/m3 công suất xử lý ngày đêm cho dự án xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn cột A Quy chuẩn Việt Nam 40:2011/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường nhưng tối đa không quá 20 tỷ đồng cho một dự án.

b) Nhà đầu tư được lựa chọn chính sách hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 30% chi phí xây lắp và thiết bị hoặc 30 triệu đồng/m3 công suất xử lý ngày đêm phần hệ thống xử lý nước hóa hơi hoặc tuần hoàn và không xả thải ra môi trường đối với dự án xử lý nước thải tập trung áp dụng công nghệ xử lý nước thải tuần hoàn, không xả thải ra môi trường, nhưng tối đa không quá 50 tỷ đồng cho một dự án.

3. Các dự án đầu tư sản xuất có công trình xử lý nước thải sử dụng công nghệ tái sử dụng nguồn nước thải tuần hoàn và không xả nước thải ra môi trường: Nhà đầu tư được lựa chọn chính sách hỗ trợ như sau: Hỗ trợ 30% chi phí xây lắp và thiết bị hoặc 30 triệu đồng/m3 công suất xử lý ngày đêm phần hệ thống xử lý nước hóa hơi hoặc tuần hoàn và không xả thải ra môi trường, nhưng tối đa không quá 50 tỷ đồng cho một dự án.

4. Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp (có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng):

a) Các cụm công nghiệp được thành lập theo quy định ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (huyện Nam Đông và huyện A Lưới): Hỗ trợ 50 % chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, giao thông, cấp thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống điện); không quá tổng mức hỗ trợ theo định mức hỗ trợ 2 tỷ đồng/ha và tối đa không quá 20 tỷ đồng cho một dự án.

b) Các cụm công nghiệp được thành lập theo quy định ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (thị xã Hương Trà, các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang): Hỗ trợ 30% chi phí xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, giao thông, cấp thoát nước, hệ thống thu gom và xử lý nước thải, hệ thống điện); không quá tổng mức hỗ trợ theo định mức hỗ trợ 1 tỷ đồng/ha và tối đa không quá 30 tỷ đồng cho một dự án.

5. Các dự án đầu tư cải thiện môi trường: Sản xuất kinh doanh sản phẩm thân thiện môi trường thay thế sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần, túi ni lông khó phân hủy; xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu tối đa tỷ lệ chôn lấp và có tỷ lệ chôn lấp tổng các loại chất thải sau xử lý nhỏ hơn 7%, không phát sinh nguồn ô nhiễm thứ cấp, có công suất xử lý từ 50 tấn/ngày đêm trở lên được hỗ trợ 30% chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, đường nội bộ; cấp thoát nước và hệ thống điện nội bộ ngoài nhà) và tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 05 tỷ đồng cho một dự án.

6. Các dự án đầu tư khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án đầu tư được hỗ trợ 30% chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, đường nội bộ; cấp thoát nước, hệ thống điện nội bộ ngoài nhà) và tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 05 tỷ đồng cho một dự án.

7. Các dự án đầu tư dự án Nhà ở xã hội (ngoại trừ trường hợp chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đó và dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê) được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án đầu tư được hỗ trợ 30% chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, đường nội bộ; cấp thoát nước, hệ thống điện nội bộ ngoài nhà) và tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 05 tỷ đồng cho một dự án.

8. Các dự án đầu tư thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ngoài các dự án tại khoản 2,3,4,5,6,7 Điều này có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% chi phí xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (san lấp mặt bằng, đường nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện nội bộ ngoài nhà) và tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 05 tỷ đồng cho một dự án.

Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh

1. Ưu tiên Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện được ứng vốn Quỹ phát triển đất tỉnh để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất ở khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất và cho thuê đất theo quy định Luật Đất đai.

2. Nhà nước tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ từ ngân sách nhà nước theo Luật đầu tư công cho các dự án sau:

a) Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp.

b) Các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh và dịch vụ tại các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp nhưng chưa có chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng.

c) Dự án xây dựng nhà ở cho người lao động khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, cụm công nghiệp.

Hỗ trợ phát triển thị trường

1. Các nhà đầu tư có dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung được hỗ trợ chi phí đi lại tham gia xúc tiến đầu tư ở nước ngoài theo kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm của tỉnh, cụ thể như sau:

- Không quá 50 triệu đồng/lượt/doanh nghiệp.

- Mỗi doanh nghiệp không quá 01 lượt/năm và 04 lượt trong suốt quá trình hoạt động tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nguồn hỗ trợ được cấp từ nguồn sự nghiệp xúc tiến đầu tư hàng năm của Tỉnh cho các đơn vị sự nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ tổ chức xúc tiến đầu tư ở nước ngoài chi trả theo quy định.

Chi tiết xem tại File đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
     

Dịch vụ công trực tuyến