Ban hành Quy định Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  

Ban hành Quy định Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/04/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) (nhấn vào đây để xem chi tiết)

 

 Bản in]

Dịch vụ công trực tuyến