Thông tin doanh nghiệp

Khách sạn Hương Giang

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Khách sạn Hương Giang

- Địa chỉ liên lạc: 51 Lê Lợi, thành phố Huế

- Điện thoại liên lạc: 0234 3822 122

- Địa chỉ Email:  info@huonggianghotel.com.vn

- Địa chỉ website của đơn vị (nếu có): www. huonggianghotel.com.vn

- Loại hình DN: Công ty Cổ phần

- Ngành nghề kinh doanh: Khách sạn

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Trương Thị Nguyên Hạnh

- Chức vụ: Giám đốc

- Số điện thoại/địa chỉ email:  0914 140 209

3. Các lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu (kèm hình ảnh nếu có):

- Phòng nghỉ


Deluxe garden


Deluxe river


Deluxe family 


Junior suite


Executive suite


- Tổ chức sự kiện


Phòng Lotus

Phòng Sunflower


Phòng international


- Nhà hàng


Nhà hàng hàng hoàng gia


Nhà hàng Minosa


Nhà hàng Hoa Mai


Nhà hàng riverside


Antigon dining

4. Các thông tin khác của đơn vị: 

Các tiện nghi tại Khách sạn Hương Giang:

 Bản in]