Thông tin doanh nghiệp

Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam)

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam)

- Địa chỉ liên lạc: 30 Thống Nhất, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại liên lạc: 0981.156.968                   Email: kinhdoanhluks@gmail.com

- Website của đơn vị (nếu có): www.ximangluks.vn

- Loại hình DN: Công ty TNHH Hai thành viên trở lên

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất Xi măng

- Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...): 3300100875 cấp ngày 29/03/2017

- Logo của đơn vị (nếu có): ............................................................................................... ..

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): LUK JACK FUNG

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

- Số điện thoại/số fax cơ quan, địa chỉ email: kinhdoanhluks@gmail.com

3. Các sản phẩm, loại hình dịch vụ kèm hình ảnh (nếu có):


Xi măng Poóc lăng tổng hợp PCB30

Xi măng Poóc lăng tổng hợp PCB40

Xi măng Poóc lăng tổng hợp PCB50

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]