Báo cáo Mục tiêu tổng quát và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

  
Cập nhật:04/04/2024 10:26:24 SA
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Báo cáo Mục tiêu tổng quát và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 ()
2 Quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 ()
3 Phụ lục ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]

CÔNG BỐ THÔNG TIN dn nn