Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế (được thành lập theo 582 /QĐ-UBND ngày 17/3/2023)

  
Cập nhật:20/04/2017 9:29:34 SA

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

3. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Các thành viên:

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

  - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  - Giám đốc Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phó Giám đốc Công an tỉnh (phụ trách Đề án 06);

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ (phụ trách Cải cách hành chính).

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 582/QĐ-UBND ()
 Bản in]