Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía bờ Nam sông Hương, thành phố Huế

  
Cập nhật:04/07/2016 3:10:08 CH

 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 75/TB-UBND ngày 23/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.  Ban Quản lý dự án KOICA tổ chức trưng bày, giới thiệu và lấy ý kiến các tổ chức, cộng đồng dân cư về phương án thiết kế và trưng bày mô hình mẫu của dự án "Xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía bờ Nam sông Hương, thành phố Huế".

Thời gia tham gia góp ý: từ ngày 04 tháng 7 năm 2016 đến ngày 17 tháng 7 năm 2016.

Hình thức tham gia: góp ý vào Phiếu  tham gia góp ý "Xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía bờ Nam sông Hương, thành phố Huế" và gửi vào hộp thư điện tử: bbt.ubnd@thuathienhue.gov.vn

Nhấn vào đây để tải mẫu phiếu.

 

 

 Bản in]