Triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
(CTTĐT) - Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND triển khai Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, khát vọng khởi nghiệp, phát triển năng lực khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Thừa Thiên Huế, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu đạt 100% cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuyên trách các cấp làm công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được bồi dưỡng kiến thức nền tảng về khởi nghiệp, về công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tỉnh Đoàn và 100% các Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc có hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, chuyển đổi số cho thanh niên. Phấn đấu hỗ trợ ít nhất 05 thanh niên khởi nghiệp, khuyến khích có dự án của thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tổ chức trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp cho 500 thanh niên. Phấn đấu có ít nhất 02 doanh nghiệp do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu thành lập Hội đồng tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Phấn đấu thành lập 01 hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Bám sát Quyết định số 1938/QĐ-UBND, ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cố đô khởi nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, về vai trò của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Nghiên cứu, đề xuất chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh doanh. Theo dõi, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc thực hiện Chương trình.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Triển khai Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Xem file đính kèm)
w.w.w.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]