Quy định cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay về an sinh xã hội, lao động, việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội

  

Ngày 30/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.
Theo đó, Nghị định quy định cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay về an sinh xã hội, lao động, việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quy định tại tiết b điểm 1.2 khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và tiết d điểm 2 mục II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022…
Cụ thể, khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất nếu khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo các văn bản quy định; Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.
Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định, tùy theo thời điểm nào đến trước. Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]