Trần Trùng Quang (Trần Quý Khoách)

  

- Đường hiện tại: Đường từ Cầu Bộ Phi - Đình Văn Căn

+ Điểm đầu: Cầu Bộ Phi

+ Điểm cuối: Giao tỉnh lộ 11A (Đình Văn Căn)

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Trần Trùng Quang ( Trần Quý Khoách) (? - 1414) Vua nhà hậu Trần, hiệu là Trùng Quang Đế. Có sách chép là Khoách hay Khuyết, con của Trang Định vương Trần Ngạc, cháu nội vua Trần Nghệ Tông. Quê ở làng Tức Mặc, huyện Mĩ Lộc,  tỉnh Nam Định.

Khi quân Minh xâm lược, ông được Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị đón vào Nghệ An tôn lên làm Vua, ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Sửu, lấy hiệu là Trùng Quang Đế, thay thế Giản Định Đế (Trần Ngỗi). Năm Qúy Tỵ 1413, Trương Phụ đưa quân đi đánh Nghệ An, ông lui vào Hoá Châu, sai Nguyễn Biểu đến trại Trương Phụ điều đình. Phụ giết Nguyễn Biểu, tiến đánh Hoá Châu, rồi vào Thuận Hoá; ông và Tướng Đặng Dung bị bắt, Đặng Dung bị giết, còn ông thì chúng giải về Trung Quốc cùng với tướng Nguyễn Suý.

Trên chiến thuyền giải đi, dọc đường ông nhảy xuống biển tự tử vào năm Giáp Ngọ 1414. Ông còn làm bài thơ Nôm tiễn Nguyễn Biểu đi sứ, và khi nghe tin Nguyễn Biểu hy sinh, ông làm bài văn tế bằng chữ Nôm rất thống thiết.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh