Nguyễn Súy

  

- Đường hiện tại: Đường Hương Quảng

+ Điểm đầu: Giao tỉnh lộ 4

+ Điểm cuối: Giáp Quảng Phước

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Nguyễn Súy (? - 1413), dũng tướng thời Trần (1407 - 1413). Không rõ quê quán, năm sinh. Đời Trùng Quang Đế ông giữ chức Thái Phó. Ông là người đã phụng mệnh đưa Giản Định Đế về hợp tác cùng vua Trùng Quang Đế để chung lo việc đánh giặc Minh.

Trương Phụ đến đánh Hóa Châu, vào khoảng tháng 9 năm Quý Tỵ 1413 thì đến Thuận Hóa; Nguyễn Súy, Đặng Tất cùng nghĩa quân đến tấn công tại trại giặc, lên được thuyền Trương Phụ định bắt sống y nhưng không biết mặt nên họ Trương trốn thoát được.

Tiếp đó vua Trùng Quang bị bắt, Nguyễn Súy hay được tin đã từ biệt vợ rồi chịu để cho giặc bắt để được đi theo vua Trùng Quang, giữa đường Trùng Quang nhảy xuống sông tự vẫn. Nguyễn Súy một lòng trung thành với vua, với đất nước nên đã đánh chết tên giám thủ của giặc Minh rồi trầm mình chết theo vua. Để khen ngợi khí tiết của ông sau này trong Việt sử tổng vịnh Vua Tự Đức có làm bài thơ ca ngợi ông.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh