Nguyễn Cảnh Dị

  

- Đường hiện tại: Đường Thủ Lễ Nam

+ Điểm đầu: Giao tỉnh lộ 11A

+ Điểm cuối: Giao đường Trần Trùng Quang

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh

Nguyễn Cảnh Dị (? - 1413) quê làng Ngọc Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là con của Nguyễn Cảnh Chân - danh tướng chống giặc Minh. Sau khi cha bị Giản Định đế giết, ông chỉ huy quân vào Thuận Hóa theo khởi nghĩa Trần Quý Khoách (tức vua Trùng Quang). Ông làm Thái Bảo, dẫn quân đến Bình Than (huyện Chí Linh, Hải Dương) đánh nhau với giặc Minh do Trương Phụ dẫn đầu. Năm 1410, ông chỉ huy quân đội phá tan quân giặc do Đô đốc giặc Minh là Giang Hạo chỉ huy tại Hạ Hồng (Ninh Giang), rồi thừa thắng xông lên. Tướng giặc là Trương Phụ kéo quân đánh Nghệ An, ông cùng Nguyễn Súy chống cự quyết liệt nhưng quân giặc quá đông nên ông cùng toàn quân rút theo đường biển. Đến cuối năm 1413, Trương Phụ bắt được ông cùng Nguyễn Súy, giặc ra sức dụ hàng nhưng ông không khuất phục và mắng Trương Phụ “Tao muốn giết mày”. Trương Phụ giết rồi ăn gan ông.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh