Hoàng Hữu Thường

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Tân Trào (sát nhà Ô. Trực)

Điểm cuối: Đường Vân Dương

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Hoàng Hữu Thường (1837-1888), người thôn Quảng Tế, tổng Võng Nhi, huyện Hương Thuỷ, phủ Thừa Thiên (nay là làng Dương Xuân Hạ, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế), ông sinh năm 1837, đậu cử nhân năm 1873, đậu tiến sĩ năm 1875.

Ông giữ nhiều chức vụ: tham biện nội các, Biện lý Bộ binh, tham biện thương bạc sự vụ, bố Chánh sứ Hà Nội, Phó Khâm Sai đại thần, Thượng thư Bộ Công. Năm 1888, ông được tặng hàm thự Hiệp biện Đại học sĩ, giữ chức Thượng thư Bộ Binh, sung Quốc Sử Quán Phó tổng tài kiêm Quản Quốc Tử Giám sự vụ, ông mất được truy tặng Hiệp Biện Đại Học Sĩ.

Tổ tiên ông đều làm nghề chài lưới, đến đời ông, nhờ hiếu học và đỗ đạt vẻ vang, làm nên sự nghiệp. Cho nên, ở Huế bấy giờ có câu ca dao:

Cha chài Mẹ lưới trên sông

Thằng con thi đậu làm ông trên bờ.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh