Hồ Chí Minh

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Từ nhà thầy Lem (tại lý trình Km 339+000 đường Hồ Chí Minh)

Điểm cuối: Giáp với  xã A Ngo khu vực cây xăng (tại lý trình 341+870 đường Hồ Chí Minh)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Lãnh tụ cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Đường Hồ Chí Minh được xây dựng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đây là tuyến đường huyết mạch nối liền Nam Bắc để cung cấp binh lực, lương thực, vũ khí, khí tải cho quân đội Việt Nam. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua Thị trấn  A Lưới từ lý  trình  km 399+000 thuộc xã Hồng Kim đến lý trình  km  341+870 thuộc xã A Ngo. Đoạn đường này được mở rộng, có giải phân cách, khổ đường rộng 15 mét gọi là đại lộ Hồ Chí Minh.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh