Âu Lạc

  

1. Vị trí con đường
    Thuộc khu định cư phường An Đông
    Điểm đầu: Đường Hải Triều

    Điểm cuối: đường An Dương Vương 

2. Tiểu sử lịch sử gắn liền với con đường
    Âu Lạc, Địa danh lịch sử; quốc hiệu do Thục An Dương Vương lập ra tồn tại từ 257 đến 208 TCN.

    Tên nước Âu Lạc gồm hai thành tố Âu (Tây Âu, Âu Việt) và Lạc (Lạc Việt), phản ánh sự liên kết hai nhóm người Lạc Việt và Tây Âu. Trong triều vua Thục vẫn có Lạc hầu và các địa phương vẫn do lạc tướng cai quản. Lãnh thổ nước Âu Lạc cũng được mở rộng trên cơ sở hai vùng lãnh thổ Văn Lang và Tây Âu. Sự thành lập nước Âu Lạc không phải là kết quả của một cuộc chiến tranh thôn tính, tiêu diệt, mà là một sự hợp nhất cư dân và đất đai của Lạc Việt và Tây Âu, của Hùng và Thục. Vì vậy, nước Âu Lạc là một bước phát triển mới, kế tục và cao hơn nước Văn Lang. Cũng vì vậy, không những người Tây Âu, mà cả người Lạc Việt và con cháu của họ đều coi An Dương Vương Thục Phán là một vị anh hùng có công lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh