Quyết định số 2472 /QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

  

Ngày 23/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2472 /QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]