Quyết định thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban Tổ chức Festival Huế 2022

  
Ngày 30/5/2022, Ban Tổ chức Festival Huế 2022 ban hành Quyết định số 69/QĐ-BTC về việc thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban Tổ chức Festival Huế 2022.

Theo đó, Thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban Tổ chức Festival Huế 2022 gồm các thành viên sau:

1. Trưởng Tiểu ban: Bà Đỗ Thị Mỹ Châu - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

2. Phó trưởng Tiểu ban:

a) Ông Hoàng Việt Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

b) Ông Hồ Đăng Long - Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế;

3. Thành viên:

a) Ông Phạm Văn Lợi - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy;

b) Ông Nguyễn Ích Huấn - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Huế;

c) Bà Trương Thị Phương Thảo - Phó trưởng phòng Tổng hợp, Trung tâm Festival Huế.

Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại có trách nhiệm giúp Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2022 giải quyết các mối quan hệ đối ngoại, xây dựng kế hoạch mời và tiếp đón khách mời, văn nghệ sĩ trong Festival Huế 2022.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định thành lập Tiểu ban Lễ tân - Đối ngoại của Ban Tổ chức Festival Huế 2022 ()
 Bản in]