Add Content...

Thông tin một số nội dung cơ bản về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

  
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu báo cáo tại buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu báo cáo tại buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với BTV Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, với tinh thần khẩn trương, tích cực, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 15 đến hết ngày 17/10/2020, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, số 41A Hùng Vương, thành phố Huế.

Đại hội sẽ họp phiên trù bị vào chiều ngày 15/10/2020, khai mạc vào ngày 16/10/2020.


1. Chủ đề của Đại hội

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


2. Phương châm của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”


3. Về đại biểu tham dự Đại hội

  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có tổng số 350 đại biểu tham dự.

- Số đại biểu được bầu tại các đại hội đảng bộ trực thuộc: 304 đại biểu, chiếm 86,86%.

- Số đại biểu đương nhiên: 46 đại biểu, chiếm 13,14 %.

Với đặc thù là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước;y tế chuyên sâu; khoa học - công nghệ;giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao của cả nước, Trong tổng số 350 đại biểu tham dự Đại hội, có: 31 đại biểu là tiến sỹ (chiếm 8,86%)(trong đó có 02 đại biểu là Giáo sư, chiếm 0,57%; 13 đại biểu là Phó Giáo sư, chiếm 3,71%).


4. Về công tác nhân sự của Đại hội

Đại hội dự kiến sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí.


5. Nhiệm vụ chủ yếu của Đại hội

- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

- Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu UBKT Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.


6. Những nội dung chủ yếu trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

6.1. Đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế đã nỗ lực phấn đấu đạt những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 15/17 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xấp xỉ đạt, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kiên trì thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh và bền vững; kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dịch vụ và công nghiệp, trong đó du lịch đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kinh tế biển và đầm phá đang dần trở thành động lực phát triển. Nhiều dự án đầu tư lớn được cấp phép, triển khai, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế trong thời gian tới. Công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch đạt những kết quả tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, phát triển, kết nối thuận lợi với các địa phương trong vùng và cả nước. Bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; từng bước khẳng định vị thế trung tâm đặc sắc của cả nước về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; hướng tới trở thành trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng nâng cao; tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh; thu nhập thực tế bình quân đầu người ở mức cao của khu vực; hệ số bất bình đẳng về thu nhập (GINI) thấp hơn mức bình quân của cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác bảo vệ môi trường được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được được giữ vững. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm; bộ máy hành chính từng bước được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tuy còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch đề ra, nhưng những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng, các nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; là động lực quan trọng để Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế xây dựng, phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

6.2. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025

          * Mục tiêu

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2025 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; đến năm 2030 là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tầm nhìn đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.

* Các chương trình trọng điểm: Xác định 06 chương trình trọng điểm

1. Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực I Kinh thành Huế).

2. Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp.

3. Chương trình phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ.

4. Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

5. Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

6. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

* Về nhiệm vụ: Xác định 13 nhiệm vụ

1. Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng đổi mới sáng tạo để gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh, tiếp cận kinh tế tri thức và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế.

3. Đầu tư phát triển hài hòa kinh tế - xã hội các vùng gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

4. Phát triển kinh tế gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

5. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước và khu vực về văn hoá, du lịch.

6. Hoàn thiện, phát triển trung tâm y tế chuyên sâu xứng tầm quốc gia và khu vực.

7. Xây dựng, phát triển trung tâm giáo dục - đào tạo chất lượng cao của cả nước.

8. Xây dựng trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung và cả nước.

9. Quản lý xã hội bền vững; thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

10. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

11. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

12. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính.

13. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

* Các nhóm giải pháp đột phá chiến lược: Xác định 04 nhóm giải pháp đột phá chiến lược

1. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng đô thị di sản và phát triển kinh tế.

2. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực.

3. Nhóm giải pháp về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; ứng dụng, phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, tạo động lực mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh

4. Bồi đắp, phát huy giá trị văn hóa và con người Huế.

Vào ngày 15/9/2020, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổ công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc và đánh giá cao về báo cáo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Báo cáo đã bám sát Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Văn kiện Đại hội đã thể hiện tính công phu, cầu thị, trách nhiệm, thể hiện được nhiều điểm nhấn quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao phong trào bảo vệ môi trường của tỉnh và việc di dời dân cư Khu vực I Kinh thành Huế, là địa phương đi đầu trong công nghệ thông tin, quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng...

7. Một số hoạt động chính tuyên truyền và chào mừng Đại hội


7.1. Triển lãm “Đảng bộ Thừa Thiên Huế - Dấu ấn một chặng đường phát triển”.

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày09/10/2020 đến khi kết thúc Đại hội.

7.2. Truyền hình trực tiếp: phiên khai mạc và bế mạc Đại hội

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

7.3. Phát sóng phim tài liệu“Đảng bộ Thừa Thiên Huế vững tin chặng đường mới”.

- Thời gian: (30 phút)phát sóng trước và trong Đại hội.

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

7.4. Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội

- Thời gian: Vào lúc 19 giờ 00, dự kiến ngày 17 hoặc ngày 18/10/2020.

- Địa điểm: Tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, Đoàn TNCSHCM tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển” thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”./.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]