Add Content...

Đảng kỳ

  

Đảng kỳ

 

 

Ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam

Vừa phải - Trang nghiêm                                                                               Nhạc và lời: Đỗ Minh

 

 

Quốc tế ca


 Bản in]