Add Content...

Đảng bộ Thừa Thiên Huế qua các kỳ Đại hội

  

Đảng bộ Thừa Thiên Huế đã trải qua 15 kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Mỗi kỳ đại hội là một mốc son lịch sử, đánh dấu từng bước trưởng thành của Đảng bộ Thừa Thiên Huế.

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất

Đại hội tiến hành từ ngày 17 - 27/4/1949 tại chiến khu Dương Hòa (nay thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy), với sự tham dự của 82 đại biểu chính thức, 48 đại biểu dự khuyết, thay mặt cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 17 đồng chí; trong đó có 15 ủy viên chính thức, 02 ủy viên dự khuyết, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Hoàng Anh làm Bí thư.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II

Đại hội tiến hành từ ngày 02 - 15/5/1950 tại Khe Rệ, huyện Hương Trà (nay là Thị xã Hương Trà), với sự tham dự của 272 đại biểu.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 17 ủy viên chính thức, 06 ủy viên dự khuyết; đồng chí Lê Minh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị Ban Chấp hành đã bầu 07 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Hồng Xích Tâm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

3. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III

Đại hội tiến hành từ ngày 20 - 24/7/1951, tại chiến khu Dương Hòa (nay thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy), với sự tham dự của 104 đại biểu chính thức, 22 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Nguyễn Húng được Khu ủy chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy. Tại Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng ngày 25/7/1951, đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Húng, Tâm, Bốn, Lén, Đạt, Sung; đồng chí Tâm được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.


4.  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IV

Đại hội tiến hành từ ngày 21 - 26/4/1961 tại chòi Con Hiên, làng Ta pát, huyện A Lưới, với sự tham dự của 52 đại biểu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 ủy viên chính thức, 02 ủy viên dự khuyết, do đồng chí Ngô Lén làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Thanh làm Phó Bí thư, Ủy viên Thường vụ Nguyễn Vạn, Lê Cương, Hoàng Giang (Lê Diện).


5. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ V

Đại hội tiến hành từ ngày 25 - 29/7/1965, tại Khe Trái, huyện Hương Trà (nay là Thị xã Hương Trà), với sự tham dự của 87 đại biểu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 13 ủy viên chính thức, do đồng chí Nguyễn Thanh (tức Tư Chúc) - Khu ủy viên làm Bí thư Tỉnh ủy; Ủy viên Thường vụ: Phan Ngô, Trần Mạnh Cát, Nguyễn Đình Thu, Trương Trọng Trân, Lê Sáu.

6. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI (Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ I)Đại hội tiến hành 02 vòng: vòng 1 họp từ ngày 11 - 23/11/1976; vòng 2 họp từ ngày 19 - 22/5/1977 tại thành phố Huế.

Tham dự Đại hội (vòng 2) có gần 600 đại biểu thay mặt cho hơn 5 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội (vòng 2) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 39 đồng chí; gồm 37 ủy viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết.

Hội nghị Tỉnh ủy ngày 22/5/1977 đã bầu đồng chí Bùi San làm Bí thư Tỉnh ủy; Hội nghị Tỉnh ủy ngày 27/5/1977 đã bầu đồng chí Vũ Thắng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hội nghị Tỉnh ủy ngày 24/7/1977 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên.

7. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII (Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ II)


Đại hội tiến hành họp từ ngày 06 - 11/01/1981 tại thành phố Huế, với sự tham dự của 346 đại biểu trong tổng số 5 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Bình Trị Thiên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 46 ủy viên chính thức, 02 ủy viên dự khuyết.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ nhất ngày 11/01/1981 đã bầu đồng chí Bùi San làm Bí thư Tỉnh ủy; Hội nghị Tỉnh ủy diễn ra từ ngày 23 - 27/01/1981 đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí, đồng chí Vũ Thắng và đồng chí Thái Bá Nhiệm được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

8. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ III)


Đại hội tiến hành 02 vòng: vòng 1 họp từ ngày 12 - 19/01/1982; vòng 2 họp từ ngày 27 - 31/01/1983 tại thành phố Huế. Tham dự Đại hội (vòng 2) có 422 đại biểu chính thức thay mặt cho 51.443 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tại Đại hội (vòng 2) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 45 ủy viên chính thức, 02 ủy viên dự khuyết.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa III họp phiên đầu tiên ngày 31/01/1983 đã bầu đồng chí Vũ Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Thái Bá Nhiệm và đồng chí Nguyễn Văn Lương làm Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị Tỉnh ủy ngày 22/2/1983 đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí.

9. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ IV)

Đại hội tiến hành từ ngày 21 - 26/10/1986 tại thành phố Huế, với sự tham dự của 457 đại biểu, thay mặt cho hơn 6 vạn đảng viên của toàn đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 45 ủy viên chính thức, 14 ủy viên dự khuyết.

Ngày 27/10/1986, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ nhất tiến hành bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; đồng chí Vũ Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Thái Bá Nhiệm và đồng chí Nguyễn Văn Lương được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

10. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Đại hội tiến hành 02 vòng: vòng 1 họp từ ngày 24 - 27/4/1991; vòng 2 họp từ ngày 19 - 22/9/1991 tại thành phố Huế. Tham dự Đại hội (vòng 2) có 301 đại biểu trong tổng số 15.000 đại biểu toàn tỉnh Thừa Thiên. Đại hội (vòng 2) đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 40 ủy viên.

Ngày 23/9/1991, Tỉnh ủy họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 08 đồng chí; đồng chí Vũ Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Võ Nguyên Quảng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.


11. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Đại hội tiến hành từ ngày 07 - 10/5/1996 tại thành phố Huế, với sự tham dự của 348 đại biểu, đại diện cho hơn 16.000 đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 47 ủy viên.

Ngày 10/5/1996, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp phiên đầu tiên đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Ngô Yên Thi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Hồ Xuân Mãn và Nguyễn Văn Mễ được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.


12. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Đại hội tiến hành từ ngày 01 - 05/01/2001 tại thành phố Huế, với sự tham dự của 379 đại biểu, đại diện cho hơn 2 vạn đảng viên của 20 đảng bộ trực thuộc của toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 ủy viên.

Ngày 04/01/2001, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp phiên đầu tiên đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 12 đồng chí; đồng chí Hồ Xuân Mãn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Huy Ngọc và Nguyễn Văn Mễ được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.13. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Đại hội tiến hành từ ngày 06 - 09/12/2005 tại thành phố Huế, với sự tham dự của 296 đại biểu thay mặt cho 26 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 đồng chí.

Ngày 08/12/2005, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp phiên đầu tiên đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Hồ Xuân Mãn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Văn Mễ và Nguyễn Xuân Lý được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.


14. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Đại hội tiến hành họp từ ngày 06 - 08/9/2010 tại thành phố Huế, với sự tham của 349 đại biểu thay mặt cho 35 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 55 đồng chí.

Ngày 07/9/2010, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh họp phiên đầu tiên đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí;  đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Trần Thanh Bình và  Nguyễn Văn Cao được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị Tỉnh ủy ngày 29/8/2014 đã bầu dồng chí Lê Trường Lưu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị Tỉnh ủy ngày 02/10/2015 đã bầu dồng chí Lê Trường Lưu làm Bí thư Tỉnh ủy.15. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Đại hội tiến hành họp từ ngày 22 - 24/10/2015 tại thành phố Huế, với sự tham của 348 đại biểu thay mặt cho trên 46.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 53 đồng chí; đồng chí Lê Trường Lưu đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Bùi Thanh Hà, Nguyễn Văn Cao được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.      

Ngày 04/6/2018, Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Phan Ngọc Thọ làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 16/7/2020, Hội nghị bất thường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy./.


 Bản in]