Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (gọi tắc là Ban Chỉ đạo) do Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; Ông Ngô Liều, Cục trưởng Cục Thống kê làm phó trưởng ban.

Các Ủy viên gồm có: bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Ủy viên; Ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Ông Nguyễn Phước Bửu Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Lê Viết Bắc, Phó Giám đốc Sở Y tế; Ông Nguyễn Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Nguyễn Huy Hiển, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Lê Văn Cường, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc; Ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Ủy viên thường trực.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và chỉ đạo thực hiện đồng bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh. Bàn giao các công việc còn lại cho Cục Thống kê thực hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác