LẤY Ý KIẾN PHƯƠNG ÁN MÔ HÌNH THÀNH LẬP THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

1. Phương án thành lập các đơn vị hành chính2. Tên gọi khi cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương3. Tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện (Quận phía Nam sông Hương)
4. Tên gọi các đơn vị hành chính cấp huyện (Quận phía Bắc sông Hương)
* Ghi chú: 

Hướng dẫn tham gia ý kiến: Tích vào phương án muốn chọn, sau đó nhấn nút gửi ý kiến để hoàn tất.