Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

  

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-BCĐ về việc Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Tổ giúp việc) gồm các thành viên sau:

1. Tổ trưởng:

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Các Tổ phó

- Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Hoàng Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Lương Bảy, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

3. Các thành viên:

- Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Giám đốc Sở Du lịch;

- Ông Hoàng Bảo Hùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh;

- Ông Nguyễn Chánh Vũ, Chánh Văn phòng Sở Công Thương;

- Ông Lê Đình Hoài Vũ, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Nguyễn Đắc Vui, Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Bà Nguyễn Thị Xuân Nhi, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp;

- Ông Trần Hữu An, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao;

- Ông Phùng Lâm Xuân Thi, Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải;

- Ông Lê Minh Cường, Trưởng phòng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ;

- Ông Lê Duy Sử, Trưởng phòng Phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Dương Thị Thu, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Hồ Thủy Sơn, Phó Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Trần Xuân Triều, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Lê Duy Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Đắc Phước, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng;

- Ông Nguyễn Quang Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính;

- Ông Nguyễn Đào, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế;

- Ông Nguyễn Đông Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa thông tin, thành phố Huế;

- Ông Trần Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Phòng tham mưu, Công an tỉnh;

- Ông Lê Văn Mẫn, Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Ông Đoàn Minh Cường, Chuyên viên phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính.

- Ông Hoàng Tuấn Anh, Chuyên viên Phòng Khoa giáo – Văn xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ giúp việc

1. Nghiên cứu, tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.

2. Tham mưu cho Ban chỉ đạo các phương án, giải pháp nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh.

3. Tham mưu cho Ban chỉ đạo phương án điều phối, theo dõi và kiểm tra tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

4.  Tham gia xây dựng các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

Xem chi tiết tại File đính kèm./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]