Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

  

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Các ủy viên:

- Giám đốc Công an tỉnh;

- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Giám đốc Sở Công Thương;

- Giám đốc Sở Xây dựng;

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Giám đốc Sở Nội vụ;

- Giám đốc Sở Y tế;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Quyền Giám đốc Sở Du lịch;

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.

2. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh.

3. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, các đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

6. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

7. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo

1. Chỉ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, Trưởng ban chỉ đạo điều hành toàn diện hoạt động của Ban chỉ đạo.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thiên Định, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của Ban chỉ đạo; Xem xét, giải quyết các công việc thường xuyên của Ban chỉ đạo.

3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ phát triển đô thị thông minh và kinh tế số.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo, trong đó Giám đốc Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số.

Xem chi tiết tại File đính kèm./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]