Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 25 tháng 03 năm 2024 về triển khai tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

  

Xin xem chi tiết ở file đính kèm:

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Xem File đính kèm)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối