Chính quyền và Người dân

Phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu việc làm của xã hội

  
Phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực để hình thành nguồn nhân lực trực tiếp có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn những nội dung liên quan cũng như định hướng về phát triển giáo dục nghề nghiệp hiện nay, Chuyên mục chính quyền và người dân kỳ này, Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc sở LĐTB&XH.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]