Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 ()
2 Quyết toán cân đối ngân sách nhà nước năm 2022 ()
 Bản in]