Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phụ lục kèm theo QĐ công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Xem file đính kèm)
2 Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 (Xem file đính kèm)
 Bản in]