Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương, giải pháp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

  
Cập nhật:10/10/2023 2:31:42 CH
Cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS địa bàn trong nước
Cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS địa bàn trong nước
(CTTĐT) - Ngày 10/10, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS). Dự và chủ trì hội nghị có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515.Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quân khu 1, 2, 3, 4; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và địa phương. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Thanh Bình dự và phát biểu tại hội nghị.

Triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Thanh Bình, cho biết những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin luôn được Đảng bộ, chính quyền, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị xác định quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao nhất, nghiêm túc, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ; góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương và cả nước, củng cố niềm tin của Nhân dân, thân nhân liệt sĩ vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) đã có sự phối hợp, kết nối chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các đơn vị, địa phương, cựu chiến binh đã cùng công tác, chiến đấu và các Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ trong cả nước để thu thập danh sách liệt sĩ hy sinh chôn cất ban đầu, phục vụ cho công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ nội dung kết luận địa bàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai lập bản đồ theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Đến nay, công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (đợt 1) đã hoàn thành ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) và đang tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện theo chỉ đạo của Cục Bản đồ- Bộ Tổng tham mưu và Ban Chỉ đạo quốc gia 515; bàn giao sản phẩm bản đồ cho các cơ quan Quân khu 4.

Giai đoạn 2019-2023, qua công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, toàn tỉnh đã tìm kiếm quy tập được 15 hài cốt liệt sĩ (trong đó, huyện Phong Điền 04 hài cốt liệt sĩ; huyện Phú Lộc 03; thị xã Hương Thủy 02; thị xã Hương Trà 05 và huyện A Lưới 01 hài cốt liệt sĩ; nhiều điểm mộ, khu mộ trước đó đã tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa có kết quả nay đã được tìm thấy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc về công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, do chiến tranh lùi xa, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngày càng ít, độ chính xác không cao; nhân chứng ngày càng giảm, địa giới hành chính thay đổi nhiều; nhiều đơn vị giải thể, sáp nhập, chia tách; địa hình thay đổi; ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ. Số lượng hồ sơ liệt sĩ cần tiếp tục rà soát, chuẩn hóa thông tin còn nhiều đặt ra yêu cầu cao đối với công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Việc xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa đầy đủ. 

Ngoài ra, công tác tiếp nhận, lưu trữ thông tin có nơi còn chưa được coi trọng, trong đó có lưu trữ số. Công tác sưu tầm tư liệu, tài liệu; sử dụng kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu để chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ còn hạn chế. Lực lượng có chuyên môn về công nghệ thông tin, nghiệp vụ về công tác bản đồ còn thiếu,...một số đơn vị còn có biểu hiện giao khoán cho ngành chính sách và cán bộ làm công tác chuyên môn. Cơ quan chuyên môn các cấp hầu hết kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi nên việc tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện còn thiếu chiều sâu, không liên tục và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia 515 kiểm tra lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Khắc phục khó khăn, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Để khắc phục những khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã nêu lên các giải pháp về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515; các cơ quan, ban ngành đoàn thể ở địa phương; đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân, nhất là các cựu chiến binh, trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; lập bản đồ tìm TKQT hài cốt liệt sĩ có hiệu quả. Qua đó, phải thực hiện kết luận địa bàn, lập bản đồ chính xác. Nhiều danh sách, thông tin sai lệch rất nhiều, ở các địa bàn khác nhau, cần phải có thời gian, không kết luận trong một thời gian nhất định mà sẽ kết luận theo đợt cơ bản, cập nhật liên tục. Đây là phương châm xuyên suốt trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, không tách rời, không tuyệt đối hóa nhiệm vụ nào. Đây là cơ sở để từng địa phương, cơ quan, đơn vị sớm hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng tình cảm, nguyện vọng tha thiết của gia đình liệt sĩ, thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động rà soát, hoàn thiện danh sách liệt sĩ như: Bổ sung thông tin, cập nhật hồ sơ, danh sách liệt sĩ vào phần mềm máy tính; chuẩn hóa thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, phân tách chuyển giao theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu cho các đơn vị, địa phương; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào phần mềm quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu bản đồ và thông tin tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Phấn đấu đến hết năm 2025 các đơn vị, địa phương hoàn thành cơ bản nội dung rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh, kết luận địa bàn; lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ đảm bảo chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu bàn giao, cập nhật vào phần mềm.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Thanh Bình, để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất, tỉnh Thừa Thiên Huế xác định tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, hướng dẫn của trên về công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, bổ sung cơ sở dữ liệu bản đồ tìm kiếm quy tập hàng năm; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; hướng trọng tâm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]