Vào Vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

  
(Trích Quyết định số 1955/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”)

Một số cơ chế, chính sách cho vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

1. Hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách trung ương bắt đầu từ năm 2010 để bố trí cho tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Đề án. Ưu tiên đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng về giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, xoá đói, giảm nghèo phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường.

2. Các dự án đầu tư vào vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi ở mức cao áp dụng đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật liên quan.

3. Các dự án đầu tư trên địa bàn vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc các lĩnh vực sau đây được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 30 năm đối với các dự án:

- Dự án đầu tư năng lượng mặt trời, năng lượng gió;

- Dự án bảo tồn phát triển gien sinh vật thuỷ, hải sản.

4. Các doanh nghiệp trong nước thuộc các thành phần kinh tế có dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh tại vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc đối tượng được hưởng các loại hình tín dụng ưu đãi theo quy định hiện hành về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

 

      Nhấn vào đây để xem toàn văn Quyết định số 1955/QĐ-TTg

 

 Bản in]
Các bài khác