Hơn 47 tỷ đồng cho xây dựng khu xử lý phân bùn tại Khu xử lý chất thải rắn tập trung Hương Bình.

  
Cập nhật:04/10/2023 10:10:28 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2254/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Xây dựng khu xử lý phân bùn tại Khu xử lý chất thải rắn tập trung Hương Bình” do Nghiệp đoàn xử nước thải liên tỉnh khu vực Paris (SIAAP), Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng và Lãnh đạo các Thủ đô có sử dụng một phần hay toàn phần tiếng Pháp (AIMF) và Công ty nước Seine Normandie tài trợ trị giá: 47.168.906.000 V (Bốn mươi bảy tỷ, một trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm lẻ sáu nghìn đồng chẵn).

Dự án nhằm mục tiêu thiết kế và xây dựng Khu xử lý bùn thải, với kỹ thuật phù hợp với bối cảnh và triển khai dịch vụ khai thác lâu dài; Thiết kế khung cơ cấu tổ chức của ngành quản lý và xử lý bùn thải (quy định, cơ quan giám sát, giám sát các đơn vị hút hầm cầu, giám sát tác động môi trường); hỗ trợ và nâng cao năng lực kỹ thuật và công nghệ của thành phố Huế và thị xã Hương Trà trong công tác xử lý bùn thải. Dự án sẽ được thực hiện tại Khu đất thuộc Khu xử lý chất thải rắn tập trung Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, thông qua dự án này, Nghiệp đoàn xử nước thải liên tỉnh khu vực Paris (SIAAP), Hiệp hội Quốc tế các Thị trưởng và Lãnh đạo các Thủ đô có sử dụng một phần hay toàn phần tiếng Pháp (AIMF) và Công ty nước Seine  Normandie sẽ xây dựng khu xử lý với diện tích 5.950 m2, cụ thể: 56 luống với diện tích 106,25 m2/ luống; Tập kết bùn thải mỗi ngày 02 luống và nghỉ trong 27 ngày; Xây dựng các ô để ngăn các luống. Xây dựng các khu kỹ thuật, khu vực tập kết, cổng, hàng rào….Mua sắm các trang thiết bị vận hành khai thác (xe, máy nghiền, máy đóng gói, thiết bị văn phòng…). Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026

Quyết định nêu rõ, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiếp nhận và thực hiện dự án theo đúng quy định.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối