THÔNG BÁO

Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh ( Ngày 05/10/2023)

  
Cập nhật:03/10/2023 1:55:49 CH

Theo Thông báo số 28/TB-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì đồng chí Phan Quý Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 05/10/2023. Tuy nhiên, do đồng chí Phan Quý Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có công tác đột xuất theo kế hoạch của cơ quan cấp trên nên buổi tiếp công dân nêu trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]