Cả năm  Tháng 1  Tháng 2  Tháng 3  Tháng 4  Tháng 5  Tháng 6  Tháng 7  Tháng 8  Tháng 9  Tháng 10  Tháng 11  Tháng 12 
Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
18/01/2024 Phó Chủ tịch - Hoàng Hải Minh Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
18/01/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
22/02/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
22/02/2024 Phó Chủ tịch Thường trực - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/03/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/03/2024 Phó Chủ tịch - Phan Quý Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
18/04/2024 Phó Chủ tịch - Hoàng Hải Minh Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
18/04/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
23/05/2024 Phó Chủ tịch Thường trực - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
23/05/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
20/06/2024 Phó Chủ tịch - Phan Quý Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
20/06/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
18/07/2024 Phó Chủ tịch - Hoàng Hải Minh Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
18/07/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
22/08/2024 Phó Chủ tịch Thường trực - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
22/08/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
19/09/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
19/09/2024 Phó Chủ tịch - Phan Quý Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
24/10/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
24/10/2024 Phó Chủ tịch - Hoàng Hải Minh Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
21/11/2024 Phó Chủ tịch Thường trực - Nguyễn Thanh Bình Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/11/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
19/12/2024 Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
19/12/2024 Phó Chủ tịch - Phan Quý Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
Xuất file