Kết quả tiếp công dân

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(nơi tiếp, người tiếp, tóm tắt nội dung, thông tin chi tiết)

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

 • Ngày tiếp: 23/11/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 434 /TB-UBND ngày 27/11/2023 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ng
 • Ngày tiếp: 10/11/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 427/TB-UBND ngày 17/11/2023 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND t
 • Ngày tiếp: 22/09/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp Công dân
  Người tiếp: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 352 /TB-UBND ngày 29/9/2023 về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch T
 • Ngày tiếp: 24/08/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp Công dân
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 345 /TB-UBND ngày 22/9/2013 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND t
 • Ngày tiếp: 26/07/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp Công dân
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số: 292/TB-UBND về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Qu
 • Ngày tiếp: 26/07/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp Công dân
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo 310 /TB-UBND ngày 23/8/2023 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh
 • Ngày tiếp: 21/06/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp Công dân
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 261/TB-UBND ngày 12/7/2023 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉ
 • Ngày tiếp: 27/04/2023
  Nơi tiếp: Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 200/TB-UBND ngày 17/5/2023 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉ
 • Ngày tiếp: 30/03/2023
  Nơi tiếp: Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương và Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 156/TB-UBND ngày 12/4/2023 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉ
 • Ngày tiếp: 23/03/2023
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 94 /TB-UBND về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn P
Tổng cộng99   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối