Lễ hội Điện Hòn Chén ở làng Hải Cát

  
 

- Tên

: Lễ hội Điện Hòn Chén

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: Đầu tháng 3 & 7/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Điện Hòn Chén & làng Hải Cát, thị xã Hương Trà

- Đối tượng được tưởng niệm

: Thánh Mẫu Thiên 

- Nội dung

: Lễ cáo yết, Chánh tế, Cung nghinh. Rước các bằng, án trên sông Hương. Múa hát hầu văn

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ